Individuální nácviky sociálních dovedností, pracovních dovedností a rozvoj komunikace

Odborný pracovník: Bc. Hana Hubáčková, Bc. Klára Paukovičová, Bc. Kamila Wedlová, Bc. Veronika Wohnigová

Nácviky jsou určené pro:

  • pro klienty s Aspergerovým syndromem
  • pro klienty s ostatními typy PAS (poruchy autistického spektra)

V rámci individuálních nácviků řešíme vždy konkrétní zakázku klienta. Jedná se především o nácvik dovedností nezbytných pro samostatný život – verbální i neverbální komunikace, pohyb a orientace ve známém i neznámém prostředí, nakupování, cestování, jednání s úřady a dalšími institucemi, telefonování apod.

S klienty s poruchou autistického spektra (PAS) pracujeme v Auticentru individuálně na základě jejich poznání a rozhovorů s rodiči.

Při práci s klienty využíváme tyto základní metody:

  • TEACH program - strukturované učení
  • PECS – výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
  • Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

Zohledňujeme jak osobnostní, tak charakterové zvláštnosti klienta, jeho mentální úroveň i širokou škálu PAS, směřujeme k odstranění deficitů, které jsou způsobeny poruchou autistického spektra (PAS) a rozvíjíme zejména klientovi silné stránky.

Klientům s PAS přizpůsobujeme prostředí v Auticentru tak, aby se v něm dokázali orientovat (využíváme nástěnný denní režim, prostředí strukturujeme pomocí obrázků a fotografií, aby klienti získali pocit jistoty).

Využíváme různé strukturované úlohy dle schopností a možností konkrétního klienta. Po splnění úkolů obdrží klient s PAS odměnu, kterou si sám zvolí.

K tomu, aby metoda strukturovaného učení byla efektivní, dodržujeme několik pravidel. Základním pravidlem je nastavení systému práce shora dolů a zleva doprava. Toto pravidlo umožňuje dětem lepší orientaci a vnímání souvislostí.

Při strukturovaném učení se uplatňují následující principy:

  • Individualizace - vybírat individuálně metody a postupy při práci s konkrétním klientem, individuálně zvolit komunikaci, motivaci, vizualizaci, individuálně přizpůsobit prostředí, pracovní činnost a pracovní úlohy.
  • Strukturalizace - zajišťuje určitou neměnnost a rutinu. Strukturalizace v sobě zahrnuje strukturu prostoru a pracovního místa (pomáhá klientovi s PAS zodpovědět otázku „kde?“), strukturu a vizualizaci času („kdy?“, např. nástěnný denní režim), strukturu jednotlivých činností (strukturované úlohy).
  • Vizualizace – vizualizace spočívá v organizaci prostoru, času a jednotlivých činností a měla by být jednoznačná a srozumitelná (piktogramy, barevné nebo černobílé obrázky, fotografie či předměty). Vizuální podpora a úprava prostředí je velmi důležitá pro klienty s PAS, kteří mají problémy s porozuměním verbálním pokynům.
  • Motivace - je velmi důležitá a individuální. Ve spolupráci s rodiči, je třeba zjistit, co konkrétního klienta s PAS motivuje a vytvořit pro něj správný motivační systém. Pro funkčnost tohoto systému je zapotřebí, aby klient pochopil, že po splnění úkolů následuje odměna. Odměna může být různá: materiální (sladkosti, dárky, proužek papíru, žetonový systém), sociální (pohlazení, slovní pochvaly) nebo ve formě oblíbené činnosti (DVD, PC, trampolína).