Aktivity

Feuersteinovo instrumentální obohacování

Tato metoda rozvíjí celou strukturu mentálních funkcí, zejména řeč, představivost, pozornost, soustředěnost, paměť, zrak, hmat, logické uvažování, komunikace, emoce, empatie, smyslové vnímání, schopnost učit se a nalézt chybu.

Zaměření pozornosti na tři zdroje učení:

  • osahat rukama 
  • nakreslit
  • vyhledat tvar

Témata této metody jsou:

Uspořádání bodů:

Nácvik sociálních dovedností

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová, Bc. Veronika Wohnigová, Ludmila Gebeltová, Jitka Svatošová

Sociální dovednosti jsou dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích, díky nim můžeme přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech, a záměrech a přitom brát ohled na potřeby druhých. Pokud toto zvládáme, dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, posilujeme tak naši sebedůvěru, cítíme se lépe. Osoby s autismem mají potíže hlavně v těchto oblastech: 

Strukturované učení

S dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) pracujeme v Auticentru individuálně na základě jejich poznání a rozhovorů s rodiči. Při práci s dětmi s PAS využíváme metodiky strukturovaného učení, která zohledňuje jak osobnostní, tak charakterové zvláštnosti dítěte, jeho mentální úroveň i širokou škálu PAS, směřuje k odstranění deficitů, které jsou způsobeny poruchou autistického spektra (PAS) a rozvíjení zejména silných stránek dítěte. 

Práce s iPady

Odborný pracovník: Bc. Veronika Wohnigová

Cílem práce s iPadem je rozvoj v oblasti kognitivních dovedností a jemné motoriky, řeči (slovní zásoba, čtení), sluchového a zrakového vnímání, předmatematických představ, prostorové orientace a motivace. IPad je vhodnou motivací pro starší uživatelé s autismem, kteří potřebují vyplnit volný čas. Jednoduché a intuitivní ovládání iPadu si lidé s autismem velmi rychle osvojí a práce s iPadem se pro ně stane potěšením.

Harmonizační lůžko

Prvně se děti s autismem setkaly s harmonizačním lůžkem na letním táboře na Bukové. Po pozitivních reakcích jsme se rozhodli toto lůžko do Auticentra pořídit a umístili jej v malé samostatné místnosti. Toto dřevěné lůžko je opatřeno po obou stranách speciálními 45-ti strunami, na které postupně v rámci muzikoterapie hraje muzikoterapeutka Mgr. Dana Pšeničková různé harmonizující tóny a melodie.

Stránky