Údaje o poskytované sociální službě

Název zařízení: Auticentrum, o.p.s.

Adresa: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice

IČ: 02426374

Číslo účtu: 216001766/0600

Web: www.auticentrum.cz

Emailauticentrum@centrum.cz

Výpis z rejsříku obecně prospěšných společností: or.justice.cz

Statutární zástupce: Mgr. Milena Urbanová, ředitelka, mobil 777 328 211

Kontaktní osoba: Jitka Svátková, organizační a administrativní pracovník, mobil 606 046 118

Dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovala organizace tyto sociální služby:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytuje od 1. 1. 2015
 • Odlehčovací službu, kterou poskytuje od 1. 10. 2015. (Ceník služeb Auticentra). Odlehčovací pobyty Auticentra se konají vždy první víkend v měsíci.

Sociálně aktivizační služby Auticentra

Cílová skupina:

Osoby s poruchou autistického spektra a jinou pervazivní vývojovou poruchou (dále jen "autismus" nebo "PAS"), a to osoby s nízko funkčním, středně funkčním, vysoko funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, věkové rozmezí 1 rok – 45 let.

Popis poskytované kapacity sociální služby:
V současnosti využívá služeb Auticentra 60 uživatelů.
Maximální okamžitá kapacita 7 uživatelů.

Intervaly:

 • Pondělí - Čtvrtek: od 7:30 do 18:30
 • Pátek: od 7:30 do 16:00

Služba je poskytována v několika místnostech, které jsou přizpůsobené pro osoby s PAS a v připadě potřeby umožňují individuální relaxaci uživatele. 

Popis realizace sociální služby:
Posláním služby je všestranná podpora osob s autismem tak, aby mohli žít alespoň částečně způsobem života jako jejich vrstevníci a předcházet tak sociálnímu vyloučení těchto osob.

Cíle služby:

 • zajistit uživatelům individuální podporu a vytvořit jim náplň volného času za pomoci strukturování prostředí, času a vhodných aktivit
 • naplnit základní potřeby osoby s autismem
 • usilovat komplexně o všestranný rozvoj osoby s autismem
 • podpořit samostatnost osob s autismem
 • přispět k informování široké veřejnosti a odborníků o dané problematice
 • rozvíjet multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí

Zásady:

 • při poskytování služby zohledňujeme jak osobnostní, tak charakterové zvláštnosti osoby s autismem, její mentální úroveň a typ PAS
 • směřujeme k odstranění deficitů, které jsou způsobeny PAS a usilujeme o rozvíjení zejména silných stránek osoby s autismem
 • při poskytování služby využíváme různé metody práce s osobami s PAS, které vzájemně kombinujeme dle individuálních potřeb jedince a přání jeho rodiny

V rámci služby poskytujeme tyto sociálně aktivizační činnosti (zájmové, vzdělávací, volnočasové aktivity a socioterapeutické činnosti):

 • Práce s iPadem – vždy je třeba zajistit individuální přístup, specifickou motivaci uživatele. Pracovník pracuje s osobami se všemi typy PAS, rozvíjí všestranně osobu s autismem díky edukačním, komunikačním a "sociálním" aplikacím, aplikace rozvíjí řečový rozvoj a slovní zásobu, sluchové vnímání, grafomotoriku, předmatematické představy, čtení, kognitivní rozvoj, motivaci.
 • Strukturované učení a alternativní komunikace – používáno u osob s nízkofunkčním a středněfunkčním autismem, vždy individuálně. Pracovník využívá nástěnný denní režim, strukturuje prostředí pomocí obrázků a fotografií, při práci dodržuje zásady strukturovaného učení, pracuje s komunikačními kartami a knihami, výměnným obrázkovým komunikačním systémem (VOKS) a pod.
 • Muzikoterapie – muzikoterapeut pracuje ve skupině max. 4 osob s autismem nebo individuálně dle typu PAS, využívá vizuální doprovod (malované písničky, tématické obrázky, komunikační karty) zapojuje se do činnosti zpěvem, hrou s tělem, na různé hudební nástroje, perkusy, využívá relaxační hudby.
 • Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna – aktivity probíhají ve skupině max. 4 uživatelů, případně dle individuální potřeby a za vizuální podpory uživatele.
 • Nácviky sociálně komunikačních dovedností uživatelů – nácviky vedeny formou nácviku širokého spektra dílčích sociálních dovedností uživatelů. Při nácvicích je dle schopností každého uživatele využíváno různých technik – obrázky, videonahrávky, skupinový rozhovor, cvičné nakupování, jízda různými dopravními prostředky. Nácviky probíhají v dopoledních hodinách.
 • Nácviky sociálních dovedností dětí s vysoko funkčním autismem a Aspergerovým syndromem – probíhají ve skupině dětí s autismem. Při nácvicích je využíváno vizualizace, strukturalizace činností a zejm. vhodné motivace. Praktická část nácviků se odehrává v přirozeném prostředí.
 • Nácviky osobních a sociálních dovedností dětí s autismem – děti rozděleny dle typu PAS, nízkofunkční, středněfunkční a vysokofunkční autismus, zaměřené na nácvik hry, komunikačních schopností, využíváno videonahrávek, vizuální podpory, komunikačních karet.
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – probíhá ve skupině max. 3 osob s autismem nebo individuálně dle typu PAS, rozvíjí mentální funkce, zejm. řeč, představivost, pozornost, paměť, smyslové vnímání, logické uvažování, komunikaci, emoce apod. Kognitivně – behaviorální terapie – zvládání problémového chování doma, na veřejnosti, v zařízeních, probíhá dle zájmu uživatelů.

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně, při některých aktivitách si uživatelé mohou přispívat na materiál, příp. zakoupení speciálních pomůcek.

Pracovníci přímé péče a odborní pracovníci:

 • Bc. Veronika Wohnigová, nácviky sociálních a komunikačních dovedností osob s PAS, práce s iPadem
 • Mgr. Dana Pšeničková, muzikoterapie a harmonizační lůžko
 • Mgr. Radka Lacinová, logopedie
 • Bc. Hana Němcová, strukturované učení
 • Bc. Kamila Wedlovásociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna, nácviky sociálních a komunikačních dovedností osob s PAS
 • Vít Pšenička, sociálně terapeutická pracovní dílna
 • Ondřej Cihelníksociálně terapeutická pracovní dílna
 • Jitka Svatošová, nácviky sociálních a komunikačních dovedností osob s PAS
 • Kateřina Kiglerová, nácviky sociálních a komunikačních dovedností osob s PAS
 • Mgr. Bc. Jana Mackovičová, sociální pracovnice

Odlehčovací služba Auticentra

Cílová skupina klientů:

 • Lidé s poruchou autistického spektra - dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, dezintegrační porucha v dětství.  

Věková kategorie klientů:

 •  5 - 45 let 

Kapacita pobytové služby:

 • počet lůžek - 4

Intervaly poskytování služby:

každý první víkend v měsíci v době:

 • pátek:  19:00 - 23:59
 • sobota:  0:00 - 23:59
 • neděle:  0:00 - 19:00

 Popis realizace služby:

Součástí služby je ubytování, celodenní stravování, péče a podpora stran proškolených asistentů a odborných pracovníků. Služba je poskytována v prostorách Auticentra.

Kontaktní osobou pro získávání dalších informací a přihlášení do služby je Martina Solivajs (702 160 736, auticentrum@centrum.cz) .